EN | TH | CN

เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยในโรงงานที่มีความเสี่ยงสูง

การเกิดอัคคีภัยในโรงงานอาจก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงทั้งต่อทรัพย์สิน ชีวิต และสิ่งแวดล้อม การวางระบบการป้องกันอัคคีภัยในโรงงานที่มีคุณภาพสูง จึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญ โดยเฉพาะโรงงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยสูง

เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยในโรงงานที่มีความเสี่ยงสูง

ความสำคัญของการป้องกันอัคคีภัยในโรงงาน

อัคคีภัย หรือเหตุไฟไหม้ เป็นอุบัติภัยใกล้ตัวที่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกสถานที่ โดยเฉพาะที่ ๆ มีเครื่องจักรอย่างโรงงานอุตสาหกรรม การให้ความสำคัญกับการป้องกันอัคคีภัยในโรงงาน รวมถึงการป้องกันอัคคีภัยในอาคารต่าง ๆ โดยรอบ จึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้าม เพราะนอกจากเครื่องจักรอุตสาหกรรม สินค้า และอาคารที่มีมูลค่าสูงแล้ว โรงงานอุตสาหกรรมยังมีการรวมตัวของผู้คนจำนวนมากด้วย หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันแล้วไม่มีวิธีการรับมือที่เหมาะสม ย่อมก่อให้เกิดการสูญเสียที่ไม่สามารถประเมินค่าได้นั่นเอง

โรงงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยสูง คืออะไร?

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้กำหนดลักษณะของโรงงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยสูงไว้ว่า เป็นโรงงานที่มีการประกอบกิจการโรงงานที่มีการใช้เชื้อเพลิง วัตถุไวไฟ (หมายถึง วัตถุที่มีคุณสมบัติติดไฟได้ง่ายและเผาไหม้เร็ว) วัตถุที่ติดไฟ (หมายถึง วัตถุที่อยู่ในภาวะพร้อมจะเกิดการเผาไหม้) หรือมีลักษณะที่ทำให้เกิดอัคคีภัย หรือระเบิดได้ง่าย

เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยในโรงงานที่มีความเสี่ยงสูง

5 สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยในโรงงานที่มีความเสี่ยงสูง

หลายคนอาจสงสัยว่า โรงงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยสูงควรที่จะมีการวางระบบการป้องกันอัคคีภัยในโรงงานควรประกอบไปด้วยอะไรบ้าง AEG ได้สรุป 5 สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยในโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงในฉบับเข้าใจง่ายมาให้แล้ว โดยอ้างอิงจากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ จะน่าสนใจแค่ไหนนั้น ไปดูกันเลย

1. การติดตั้งระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้สำหรับการป้องกันอัคคีภัยในโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะ

ระบบสัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ จะหมายถึง เครื่องตรวจจับควัน ความร้อน หรือเปลวไฟที่ทำงานโดยอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์แจ้งเหตุไฟไหม้แบบกด หรือดึง เพื่อให้สัญญาณเตือนภัย ซึ่งเป็นหนึ่งในระบบรักษาความปลอดภัยที่ควรมี ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันอัคคีภายในอาคาร หรือการป้องกันอัคคีภายในโรงงาน

อย่างไรก็ตาม สัญญาณแจ้งเตือนเหตุไฟไหม้ในโรงงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยสูง จะมีข้อกำหนดที่แตกต่างจากสัญญาณแจ้งเตือนทั่วไป โดยอุปกรณ์แจ้งเตือนจะต้องสามารถให้สัญญาณได้ แม้ว่าจะไม่มีระบบแสงสว่าง และมีระบบไฟสำรองที่จ่ายไฟสำหรับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ที่สำคัญที่สุดคือจะต้องติดตั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับด้วย

AEG พร้อมให้บริการติดตั้งสัญญาณเตือนไฟไหม้คุณภาพสูงที่สามารถทำงานได้แม้ไม่มีไฟฟ้า พร้อมหน่วยงานเฝ้าระวังภัยตลอด 24 ชั่วโมง ที่จะคอยตรวจจับสัญญาณ และแจ้งเตือนทันทีที่ตรวจพบความผิดปกติ ช่วยให้คุณสามารถรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้อย่างทันท่วงที

2. การติดตั้งถังดับเพลิงเคมี

ในส่วนของการติดตั้งถังดับเพลิงเคมี หรือเครื่องดับเพลิงแบบมือถือนั้น โรงงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยสูงจะต้องติดตั้งถังดับเพลิงเคมีให้เหมาะสมกับประเภทของเชื้อเพลิงและเป็นไปตามที่ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ดังนี้

  • ถังดับเพลิงเคมี ชนิดผงเคมีแห้ง จะต้องตรงตามข้อกำหนด มอก. 332
  • ถังดับเพลิงเคมี ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ จะต้องตรงตามข้อกำหนด มอก. 881
  • ถังดับเพลิงเคมี ชนิดโฟม จะต้องตรงตามข้อกำหนด มอก. 882

นอกจากจะต้องตรงตามข้อกำหนด มอก. แล้ว ถังดับเพลิงเคมีจะต้องมีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 4.5 กิโลกรัม และต้องผ่านการตรวจสภาพและความพร้อมในการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนต่อ 1 ครั้ง

เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยในโรงงานที่มีความเสี่ยงสูง

3. การวางระบบน้ำดับเพลิงและระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

ในส่วนของการวางระบบน้ำดับเพลิง โรงงานจะต้องเตรียมน้ำสำหรับดับเพลิงในปริมาณที่เพียงพอที่จะส่งจ่ายน้ำให้กับอุปกรณ์ฉีดน้ำดับเพลิงได้อย่างต่อเนื่อง 30 นาทีขึ้นไป 

ในส่วนของการวางระบบดับเพลิงอัตโนมัติ จะกำหนดให้โรงงานที่มีการจัดเก็บวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัตถุติดไฟในพื้นที่ต่อเนื่องติดต่อกันตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป จะต้องติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เช่น ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System) ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด

4. การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ป้องกันไฟไหม้

ในด้านของการตรวจสอบระบบป้องกันไฟไหม้ ผู้ประกอบการจะต้องหมั่นตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์สำหรับป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม้ ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา โดยการตรวจสอบจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล และจะต้องเก็บรักษาเอกสารการตรวจสอบไว้ที่โรงงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้ทันทีที่ต้องการ

5. การฝึกอบรมเรื่องการป้องกันอัคคีภัยในอาคาร

นอกจากการวางระบบป้องกันการเกิดเหตุไฟไหม้แล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการจัดฝึกอบรมเรื่องการป้องกันอัคคีภัยในอาคาร ไม่ว่าจะเป็น การปฏิบัติงานอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ การใช้งานถังดับเพลิงเคมีในการดับไฟอย่างถูกต้อง และการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างเหมาะสม ซึ่งทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้กำหนดสิ่งที่จะต้องทำไว้แล้ว และหลังจากที่ฝึกอบรมเสร็จ โรงงานจะต้องมีเอกสารหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ด้วย

เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยในโรงงานที่มีความเสี่ยงสูง

สรุปเรื่องการป้องกันอัคคีภัยในโรงงานที่มีความเสี่ยงสูง

เป็นอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับ 5 สิ่งควรรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยในโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงที่เรานำมาแนะนำในบทความนี้ หวังว่าจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถมองเห็นภาพได้คร่าว ๆ ว่า ระบบป้องกันเหตุเพลิงไหม้พื้นฐานควรมีสิ่งใดบ้าง และสำหรับท่านใดที่ต้องการวางระบบสัญญาณเตือนเหตุไฟไหม้คุณภาพสูง สามารถติดต่อขอรับคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของทาง AEG ได้เลย เรามีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบดูแลรักษาความปลอดภัยคอยให้ความช่วยเหลือ มั่นใจได้เลยว่าจะช่วยให้คุณได้รับระบบสัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ที่เหมาะสมกับโรงงานมากที่สุดแน่นอน

CTA - AEG Blog on website
CTA - AEG Blog Website (3)
CTA - AEG Blog Website (5)

ติดตามหัวข้ออื่น ๆ

การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยก่อนเปิดร้านเพชร

การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยก่อนเปิดร้านเพชร

By admin.aeginc | 25 กันยายน 2023 | ข่าวสารและอัปเดท
Read More
1 รวมจุดเก็บของมีค่าสุดแหวกที่ช่วยป้องกันการโจรกรรมได้

รวมจุดเก็บของมีค่าสุดแหวกที่ช่วยป้องกันการโจรกรรมได้

By admin.aeginc | 1 เมษายน 2024 | ประกันภัย
Read More
รวมข้อควรระวังก่อนเริ่มต้นทำธุรกิจ ต้องรู้อะไรบ้าง

รวมข้อควรระวังก่อนเริ่มต้นทำธุรกิจ ต้องรู้อะไรบ้าง

By admin.aeginc | 25 สิงหาคม 2023 | ข่าวสารและอัปเดท
Read More